KODEKS

Hrvatsko društvo je suočeno s rastućim nepovjerenjem građana u političke institucije i demokratske vrijednosti koje promovira liberalna demokracija.

Građansko-liberalni savez (u daljnjem tekstu: GLAS) prepoznaje ovaj trend kao jednu od najvećih prijetnji slobodnom i naprednom društvu te smatra da su upravo političke stranke ključni kreator političkih procesa koji moraju vratiti povjerenje građana u politiku, političare i institucije društva.

Reguliranje prava i obaveza po visokim moralnim načelima predstavlja bitan dio politike vjerodostojnosti i „čistog obraza“ kojim se GLAS rukovodi u svom djelovanju i smatra da se dosljednom primjenom može bitno promijeniti stav građana vezano uz u politiku i političare.

Uspostava novog obrasca političkog djelovanja i ponašanja u GLAS-u je određena ovim Etičkim kodeksom koji određuje smjernice i preporuke za članove i nestranačke suradnike, a sve u skladu sa najvišim civilizacijskim, vrijednosnim i moralnim standardima.

Slijedom navedenog, a temeljem članka 29., stavka 1., točke 6. Statuta GLAS-a, Nacionalno vijeće GLAS-a donijelo je na konstituirajućoj sjednici održanoj 30. rujna 2017. godine

ETIČKI KODEKS GLAS-a

UVOD

Ovim kodeksom utvrđuju se temeljne vrijednosti, etička načela i standardi ponašanja koji obavezuju sve članove Stranke.

Oni predstavljaju okvir u kojem članovi djeluju unutar Stranke i stranačkih tijela, odnose se spram drugih članova, odnosno obnašaju stranačke dužnosti.

Navedene vrijednosti, načela i standardi ponašanja obvezuju članove i stranačke dužnosnike u komunikaciji i postupanju s građanima, drugim političkim strankama, udrugama i ostalim akterima koji djeluju u javnom prostoru, kao i svakoj drugoj vrsti javnog nastupanja i djelovanja.

Članovi GLAS-a će se s posebnom pažnjom pridržavati usvojenih vrijednosti, etičkih načela i pravila ponašanja u obnašanju javnih funkcija, bilo predstavničkih ili izvršnih.

Sve navedeno obvezuje i nestranačke suradnike koji će sudjelovanjem u radu Programskog vijeća biti u prilici graditi program GLAS-a, odnosno nezavisne kandidate koje će Stranka predlagati ili podržavati za izvršne ili predstavničke dužnosti.

TEMELJNE VRIJEDNOSTI

Temeljne vrijednosti za koje se zalaže Građansko-liberalni savez su sloboda, jednakost, tolerancija, solidarnost, društvo jednakih mogućnosti i vladavina prava.

U svom djelovanju svaki član Stranke promicat će poštenje, pravednost, istinoljubivost i kulturu dijaloga.
OSNOVNA NAČELA

GLAS svakom svojem članu osigurava potpunu slobodu i ljudska prava za djelovanje u političkom životu. Svi imaju pravo biti uvažavani kao osobe u svom punom integritetu i dostojanstvu. To podrazumjeva pravo i mogućnost nesmetanog razvoja, usavršavanja, napredovanja i kandidiranja u skladu s vlastitim mogućnostima te u mjeri u kojoj se ne narušavaju ista prava drugih.

Članovi GLAS-a se trebaju ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način da se isključuje svaka diskriminacija, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.

Članovi GLAS-a svoje obaveze obavljaju odgovorno, savjesno i etički besprijekorno slijedeći načela objektivnosti, racionalnosti, socijalne osjetljivosti i poštenja.

Članovi GLAS-a djeluju u duhu zajedništva i solidarnosti, odnosno ostvarenja zajedničkih ciljeva u javnom interesu koji su sukladni programima i projekatima donesenim na tijelima Stranke.

Članovi GLAS-a djeluju angažirano, otvoreno i odgovorno na način da svojim osobnim primjerom mogu biti primjer drugima.

Članovi GLAS-a poštuju Ustav i zakone Republike Hrvatske.

ETIČKI STANDARDI

Članovi GLAS- a svojim djelovanjem i promišljanjem društva njeguju i zagovaraju najviše etičke standarde u smislu poštivanja prava i pravednosti u međuljudskim odnosima.

Članovi GLAS-a imaju nultu toleranciju na korupciju, kriminal, diskriminaciju, nasilje i isključivost.

Članovi GLAS-a ne smiju primati poklone ili druga dobra i usluge koji bi mogli kompromitirati temeljna načela, programe i projekte Stranke.

Članovi GLAS-a moraju izbjegavati bilo koju vrstu sukoba interesa koji bi mogao kompromitirati temeljna načela, programe i projekte Stranke. U slučaju da se se, iz neznanja, nađu u sukobu interesa dužni su ga rješiti u javnom interesu.

Članovi i stranačka tijela GLAS-a poštivat će sporazume i ugovore koje je Stranka sklopila, stalno imajući na umu da se povjerenje teško stječe, a lako gubi.

Članovi GLAS-a ne smiju javno iznositi povjerljive stranačke informacije i baze podataka čime bi mogli ugroziti rad ili ugled Stranke.

Povjerljive informacije se mogu koristiti samo ukoliko postoji Statutarna obaveza, nalog ili odluka tijela Stranke ili uz odobrenje glavnog tajnika Stranke.

GLAS podupire pravo članova Stranke na javno istupanje u svim medijima, na način da istupima promoviraju temeljna načela, programe i projekte Stranke.

Javni nastupi ne smiju se sukobljavati s temeljnim načelima, programima i projektima Stranke. Predstavljanje takvih osobnih stavova, kao stavova Stranke, smatra se neprihvatljivim.

Članom GLAS-a ne može postati osoba koja je osuđena za neko od kaznenih dijela pobrojanih u čl.13. Zakona o lokalnim izborima. Ukoliko tijekom obnašanja neke od stranačkih dužnosti ili javnih funkcija protiv člana GLAS-a

Državno odvjetništvo RH podigne pravomoćnu optužnicu za neka od tih navedenih dijela, član je dužan u trenutku podizanja pravomoćne optužnice dati ostavku na sve stranačke i javne dužnosti. U tom slučaju članstvo u Stranci mu miruje do izricanja pravomoćne presude.

GLAS- u su neprihvatljive sve aktivnosti članova koje se mogu okarakterizirati nepotizmom i promoviranjem stranačkih članova bez stručnih i ljudskih kvalifikacija prilikom kandidiranja na javne dužnosti ili prilikom zapošljavanja u strukturama kojima upravlja stranka koja obnaša vlast.

Članovi GLAS-a dužni su se s posebnom pažnjom, zakonito i namjenski, odnositi spram novca i imovine koja im je povjerena na upravljanje, bilo da to čine s javne funkcije ili unutarstranačke dužnosti.

Članovi GLAS-a imaju obavezu savjesno ispunjavati svoje dužnosti u Stranci, posebno sudjelovati u akcijama i kampanjama koje Stranka vodi.

PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA

Etički kodeks GLAS-a primjenjuje se na sve članove i nestranačke suradnike Stranke.

Svi izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

Svaki član GLAS-a i svako tijelo Stranke ima pravo i obavezu prijaviti kršenje Etičkog kodeksa Tajništvu GLAS-a pisanim putem.

Tajništvo GLAS-a prijavu će u najkraćem roku proslijediti nadležnom sudu časti.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici GLAS-a.

Predsjednik Nacionalnog vijeća