STATUT

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o političkim strankama („Narodne novine“, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), Osnivačka Konvencija stranke Građansko-liberalni savez donijela je dana 09.07.2017. godine

STATUT
Građansko-liberalnog saveza
GLAS

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statut Građansko-liberalnog saveza uređuje i utvrđuje: naziv i sjedište, znak, predstavljanje i zastupanje stranke, ciljeve i način djelovanja, članstvo, ustrojstvene oblike, upravna tijela i načine njihova izbora i opoziva, trajanje mandata te načina odlučivanja, sredstva za rad, prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad stranke.

Naziv, sjedište i znak

Članak 2.

(1) Naziv stranke je Građansko-liberalni savez. Skraćeni naziv stranke je GLAS. Uz puni naziv u političkom djelovanju i pravnom prometu koristi se skraćeni naziv.
(2) Naziv stranke na engleskom jeziku je Civic Liberal Alliance.
(3) Sjedište stranke nalazi se u Zagrebu.
(4) Odluku o adresi stranke donosi Predsjedništvo GLAS-a.
(5) Odluku o promjeni naziva stranke donosi Konvencija GLAS-a.

Članak 3.

(1) GLAS ima znak koji se sastoji od bijele podloge na kojoj je plavim (PANTONE medium blue C) slovima napisana riječ „GLAS“. Slovo A je zakrenuto ulijevo te umjesto vodoravne crte u slovu „A“ nalaze se tri zakrivljene crte boje ciklame (PANTONE 227 C)
(2) Pečat GLAS-a je okruglog oblika, promjera 30 mm, s tekstom „Građansko-liberalni savez“ koji prati rub pečata. U sredini pečata nalazi se znak GLAS-a.
(3) Pečate imaju i ustrojstveni oblici GLAS-a. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu GLAS-a, s time što u drugom redu teksta stoji naziv ustrojstvenog oblika.
(4) Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva GLAS-a.

Članak 4.

(1) GLAS je politička stranka pojedinaca, okupljenih oko zajedničkih politika, temeljnih vrijednosti, načela i ciljeva izraženih u programu, deklaracijama, rezolucijama, Etičkom kodeksu, Statutu i drugim općim i pojedinačnim aktima.
(2) GLAS je pravna osoba, upisana u Registar političkih stranaka koji se vodi pri nadležnom državnom tijelu Republike Hrvatske.
(3) GLAS predstavlja i zastupa predsjednik stranke. Predsjednik GLAS-a može ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju GLAS u skladu sa Zakonom i s ovim Statutom.
(4) GLAS djeluje na području Republike Hrvatske.
(5) Ustrojstveni oblici GLAS-a ustrojeni su na teritorijalnom načelu i nemaju status pravne osobe.
(6) GLAS surađuje sa svojim članovima, pristašama i simpatizerima i izvan područja Republike Hrvatske.
(7) GLAS se može povezati s političkim i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
(8) GLAS se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije.
(9) GLAS djeluje i izvan Republike Hrvatske, u skladu sa zakonom, Statutom i zakonima države u kojoj djeluje.

Temeljne vrijednosti i ciljevi

Članak 5.

(1) Temeljno polazište GLAS-a jest uravnoteženi pristup slobodi pojedinca i društva, s ciljem izbjegavanja prevlasti interesa društva nad pojedincem i obrnuto. Jedino takav uravnoteženi pristup jamstvo je stvaranja građanskog društva i liberalne demokracije kao suprotnosti totalitarizmu, anarhiji i isključivosti po bilo kojoj osnovi.
(2) Članovi GLAS-a u političkom će se djelovanju zalagati za oživotvorenje osnovnih liberalnih postulata:
1. jednakopravnost svih građana pred zakonom,
2. višestranački i parlamentarni sustav,
3. trodioba vlasti,
4. afirmacija znanja, kreativnosti i sposobnosti te osobnog poštenja,
5. sloboda gospodarskog djelovanja,
6. socijalni dijalog,
7. vjerske slobode uz odvojenost države i crkve,
8. kultura dijaloga, tolerancija, poštivanje i zaštita različitosti,
9. decentralizacija države i snaženje lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Javnost rada

Članak 6.

(1) Djelovanje GLAS-a je javno, a očituje se u sudjelovanju članova GLAS-a u radu na svim ustrojstvenim razinama stranke, izvješćivanjem članova GLAS-a, uvidom ovlaštenih tijela državne vlasti u dokumentaciju GLAS-a, izdavanjem vlastitih publikacija te objavom dokumenata i priopćenja o djelovanju GLAS-a.
(2) Ovlaštene osobe u stranci imaju pravo i dužnost izvještavati javnost o političkom djelovanju i o radu GLAS-a prenoseći službene stavove stranke o raznim političkim pitanjima.
(3) Sastanci i sjednice GLAS-a su otvoreni za javnost, osim onih dijelova sastanaka i sjednica na kojima se iznose osobni podaci ili podaci koji su službena ili poslovna tajna, na kojima se rješavaju temeljni unutarstranački odnosi, kao i onih sastanaka i sjednica ili njihovih dijelova koji su zatvoreni za javnost temeljem odredbi pravilnika ili poslovnika o radu tijela GLAS-a.
(4) Službenom ili poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci vezani uz rad i političko djelovanje GLAS-a priopćavanje kojih bi bilo protivno interesima stranke i uspješnom obavljanju službenih poslova, a o čemu odlučuje Predsjedništvo GLAS-a.
(5) GLAS o svom djelovanju i odlukama obavještava javnost putem službenog glasila, internetske stranice, društvenih mreža te drugih oblika javne komunikacije.
(6) GLAS se pri obavještavanju članova i javnosti, uključujući i službenu korespondenciju, koristi u pravilu elektroničkim sredstvima komunikacije.

ČLANSTVO

Stjecanje članstva

Članak 7.

(1) Članom GLAS-a može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća temeljne vrijednosti, Program i Statut stranke i zadovoljava ostale uvjete propisane Pravilnikom o članstvu i Etičkim kodeksom.
(2) O primitku u članstvo GLAS-a odlučuje predsjedništvo podružnice ili povjerenik, odnosno više tijelo stranke ukoliko podružnica nije osnovana niti je imenovan povjerenik.
(3) Odluka o primanju u članstvo mora se donijeti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za primanje.
(4) U slučaju da se odluka o primanju u članstvo ne donese u roku od 30 dana, podnositelj zahtjeva za primanje u članstvo automatski postaje članom GLAS-a.
(5) Svaki član je pripadnik podružnice GLAS-a prema mjestu prebivališta. Iznimno, u slučaju preseljenja ili drugog važnog razloga, članovi imaju pravo za svoje djelovanje izabrati podružnicu u kojoj nemaju prebivalište.
(6) Središnju evidenciju članstva vodi Tajništvo GLAS-a, a ista je jedina mjerodavna za utvrđivanje statusa člana GLAS-a, kao i ukupnog broja članova GLAS-a.
(7) Osim središnje evidencije članstva, ustrojstveni oblici stranke vode svoju evidenciju članstva GLAS-a i usklađuju je sa središnjom evidencijom članstva.
(8) Ustanovljena neusklađenost evidencije članstva pojedinog ustrojstvenog oblika sa središnjom evidencijom članstva stranke mora se otkloniti u roku od 60 dana.
(9) Glavni tajnik GLAS-a donosi obvezujuće upute o načinu i postupku vođenja evidencija članstva te o periodičnoj redovitoj provjeri usklađenosti evidencija članstva.

Prava i obveze članova

Članak 8.

(1) Političko, javno, društveno i profesionalno djelovanje članova GLAS-a mora biti u skladu s temeljnim vrijednostima i načelima stranke te Etičkim kodeksom.
(2) Članovi GLAS-a imaju prava i dužnosti:
1. sudjelovati u oblikovanju i provođenju politike GLAS-a;
2. aktivno sudjelovati u radu stranačkih tijela;
3. birati i biti birani u sva tijela GLAS-a;
4. biti kandidirani na stranačkim listama za izbore za članove predstavničkih tijela i izvršnih dužnosti na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji;
5. redovito dolaziti na sastanke organizacija odnosno tijela stranke kojima pripada;
6. poštivati odluke tijela stranke;
7. redovito plaćati članarinu utvrđenu odlukom Nacionalnog vijeća.
(3) Državni dužnosnici, članovi predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave, koji su članovi GLAS-a, obvezni su izvješćivati o svojemu radu i raspravljati s članovima o svim političkim pitanjima iz područja njihova djelokruga pred svojom podružnicom i županijskom organizacijom.

Prestanak članstva

Članak 9.

Članstvo u GLAS-u prestaje:
1. istupanjem iz stranke,
2. konačnom odlukom o isključenju iz stranke,
3. učlanjenjem u neku drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj bez suglasnosti Predsjedništva stranke,
4. kandidiranjem na izborima na listi druge političke stranke, odnosno na nezavisnoj listi bez suglasnosti Predsjedništva stranke;
5. u slučaju smrti;
6. u slučaju pravomoćne sudske presude za djela navedena u Etičkom kodeksu GLAS-a.

Počasno članstvo i priznanja

Članak 10.

(1) Počasnim članom GLAS-a može postati osoba zaslužna za razvoj i promicanje liberalne demokracije.
(2) Počasne članove na prijedlog Predsjedništva proglašava Konvencija GLAS-a.
(3) Članovima i počasnim članovima mogu se dodjeljivati priznanja, u skladu s Pravilnikom koji donosi Nacionalno vijeće.
(4) U središnjoj evidenciji članstva vodi se zaseban popis počasnih članova GLAS-a.

USTROJSTVO

Načela ustroja

Članak 11.

(1) GLAS je organiziran prema teritorijalnom načelu.
(2) Članovi stranke mogu se organizirati i prema interesnom načelu.
(3) GLAS je teritorijalno organiziran u sljedeće oblike djelovanja:
1. središnja tijela GLAS-a,
2. županijske organizacije GLAS-a, odnosno Gradska organizacija GLAS-a grada Zagreba,
3. podružnice GLAS-a.
(4) Dalje u tekstu Statuta, pod pojmom županijska organizacija GLAS-a obuhvaćena je i Gradska organizacija GLAS-a grada Zagreba, dok se pojam županije odnosi i na Grad Zagreb.

Središnja tijela

Članak 12.

Središnja tijela GLASA-a su:
1. Konvencija,
2. predsjednik,
3. Predsjedništvo,
4. Nacionalno vijeće,
5. Programsko vijeće,
6. Statutarno vijeće,
7. Nadzorni odbor.

Konvencija GLAS-a

Članak 13.

(1) Konvencija GLAS-a je najviše tijelo upravljanja strankom.
(2) Konvencija GLAS-a može biti izborna, izvještajno-programska i izvanredna.

Članak 14.

Konvenciju GLAS-a čine:
1. predsjednik i potpredsjednici GLAS-a;
2. članovi središnjih tijela i članovi Programskog vijeća koji su članovi GLAS-a;
3. državni dužnosnici iz redova GLAS-a;
4. predsjednici podružnica;
5. općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici iz redova GLAS-a;
6. vijećnici u županijskim skupštinama, općinskim i gradskim vijećima te vijećima gradskih četvrti grada Zagreba;
7. po jedan (1) izabrani predstavnik podružnica.

Članak 15.

(1) Redovna izborna konvencija GLAS-a održava se jednom u 4 (četiri) godine, u pravilu 5 (pet) mjeseci nakon proglašenja službenih rezultata izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.
(2) Izvještajno-programska konvencija GLAS-a održava se po potrebi, a najmanje jednom svake 2 (dvije) godine.
(3) Konvenciju saziva predsjednik GLAS-a na temelju odluke Nacionalnog vijeća.
(4) Odluka Nacionalnog vijeća sadrži pravila o načinu izbora koji će se provesti na Konvenciji, prijedlog dnevnog reda te teme i izvještaje za Konvenciju.
(5) Konvencijom predsjeda radno predsjedništvo koje bira Konvencija na prijedlog Nacionalnog vijeća.
(6) Predsjednik GLAS-a dužan je sazvati Izvanrednu konvenciju na zahtjev najmanje deset županijskih organizacija GLAS-a u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(7) Ukoliko predsjednik ne sazove Izvanrednu konvenciju u roku iz prethodnog stavka, Izvanrednu konvenciju dužan je, u daljnjem roku od 30 dana, sazvati predsjednik Nacionalnog vijeća.
(8) Odluka o sazivanju Konvencije objavljuje se najmanje mjesec dana prije održavanja Izborne konvencije, a najmanje 15 dana prije održavanja Izvještajno-programske konvencije.

Članak 16.

Konvencija GLAS-a kao najviše tijelo stranke ima sljedeće ovlasti i obaveze:
1. utvrđuje temeljne vrijednosti i načela stranke;
2. donosi i mijenja program i osnovne programske smjernice stranke, njenu opću politiku i stajališta;
3. donosi Statut te izmjene i dopune Statuta;
4. donosi deklaracije, odluke i ostale akte iz svoje nadležnosti;
5. raspravlja i prihvaća izvješća o radu središnjih tijela stranke;
6. bira predsjednika stranke, dva (2) potpredsjednika stranke i četiri (4) člana Predsjedništva;
7. bira svoja radna tijela;
8. bira članove Nadzornog odbora i Statutarnog vijeća stranke;
9. donosi Poslovnik o radu Konvencije;
10. obavlja sve poslove u svojoj nadležnosti propisane Statutom i Poslovnikom o radu Konvencije.

Članak 17.

(1) Konvencija GLAS-a može pravovaljano odlučivati ako je prisutna natpolovična većina članova Konvencije, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Konvencije.
(2) Odluku o prestanku rada GLAS-a ili spajanju s drugim političkim strankama Konvencija donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Konvencije.

Predsjednik

Članak 18.

(1) Predsjednik GLAS-a predstavlja i zastupa stranku i odgovara za njezin rad te brine da djelovanje stranke bude u skladu sa Zakonom, Statutom i temeljnim vrijednostima.
(2) Predsjednik stranke može ovlastiti i drugog člana stranke za predstavljanje i zastupanje stranke uz odgovarajuću punomoć.
(3) Mandat Predsjednika traje četiri (4) godine s mogućnošću još jednog reizbora.
(4) U slučaju smrti, opoziva ili podnošenja ostavke predsjednika GLAS-a, u roku do 90 dana održat će se Izborna konvencija na kojoj se bira predsjednik stranke.
(5) Do izbora novog predsjednika, strankom upravlja jedan od potpredsjednika kojeg kao vršitelja dužnosti imenuje Predsjedništvo.

Članak 19.

Predsjednik GLAS-a:
1. brine o izvršavanju odluka Konvencije i Nacionalnog vijeća, provodi politiku u okviru programa, utvrđuje i iznosi političke stavove stranke;
2. podnosi izvješće o radu Konvenciji;
3. predsjeda sjednicama Predsjedništva te se brine o provedbi donesenih odluka;
4. odgovara za financijsko poslovanje stranke u suglasnosti sa zakonima Republike Hrvatske;
5. Nacionalnom vijeću predlaže glavnog tajnika i međunarodnog tajnika stranke;
6. predlaže Predsjedništvu kooptiranje članova Predsjedništva;
7. u skladu sa Statutom saziva Konvenciju;
8. predlaže Predsjedništvu donošenje odluke o raspuštanju podružnice, odnosno županijske organizacije GLAS-a;
9. obavlja ostale poslove u skladu sa Statutom.

Potpredsjednici

Članak 20.

(1) Za svoj rad potpredsjednici odgovaraju predsjedniku i Konvenciji stranke.

Članak 21.

(1) Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika stranke po njegovom ovlaštenju.
(2) U slučaju da predsjednik nije u mogućnosti donijeti odluku o tome tko će ga zamjenjivati o tome će odluku donijeti Predsjedništvo stranke.

Predsjedništvo

Članak 22.

(1) Predsjedništvo je najviše izvršno-političko tijelo GLAS-a.
(2) Predsjedništvo GLAS-a ima do 15 članova.

Članak 23.

(1) Predsjedništvo GLAS-a čine:
1. predsjednik i dva (2) potpredsjednika;
2. četiri (4) člana birana na Konvenciji;
3. predsjednik Nacionalnog vijeća;
4. glavni tajnik;
5. međunarodni tajnik;
6. jedan (1) zastupnik u Europskom parlamentu;
7. predsjednik Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru;
8. predsjednik GLAS-a Mladih;
(2) Predsjedništvo GLAS-a ovlašteno je u svoje redove, na prijedlog predsjednika, kooptirati nove članove do maksimalnog broja propisanog u članku 22. stavak 2. Statuta – uz uvjet da broj kooptiranih članova ne može biti veći od broja na Konvenciji neposredno izabranih članova predsjedništva.
(3) Kooptirani članovi Predsjedništva ne mogu zamijeniti članove navedene u stavku 1. ovog članka.
(4) Odluku o kooptiranju novih članova Predsjedništva potvrđuje Nacionalno vijeće na prvoj idućoj sjednici.
(5) Članovi Vlade Republike Hrvatske i članovi Predsjedništva Hrvatskoga sabora iz redova GLAS-a mogu sudjelovati u radu Predsjedništva bez prava odlučivanja.

Članak 24.

(1) Predsjedništvo GLAS-a zasjeda redovito, a najmanje jednom mjesečno.
(2) Sjednice Predsjedništva GLAS-a saziva i predsjeda im predsjednik GLAS-a, a u slučaju dulje spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika kojeg za to ovlasti predsjednik ili predsjedništvo GLAS-a, u skladu s člankom 21. Statuta.
(3) Sjednica Predsjedništva može se održati ako je prisutna većina članova, a pravovaljane odluke Predsjedništvo donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
(4) Iznimno, u slučaju žurnosti ili nemogućnosti održavanja sjednice Predsjedništva, Predsjedništvo može donositi odluke izjašnjavanjem članova putem elektronskih sredstava komunikacije.
(5) Odluke iz prethodnog stavke moraju se potvrditi na prvoj sljedećoj sjednici Predsjedništva.

Članak 25.

Predsjedništvo GLAS-a:
1. provodi program GLAS-a te odluke Konvencije i Nacionalnog vijeća;
2. raspravlja o svim političkim pitanjima važnim za građane Republike Hrvatske i brine se o odnosima s javnošću;
3. koordinira rad središnjih tijela, županijskih organizacija i podružnica;
4. na zajedničkim sastancima, najmanje dva puta godišnje, analizira rad članova Vlade RH, zastupnika GLAS-a u Hrvatskom saboru i zastupnika u Europskom parlamentu;
5. predlaže kandidate stranke za Hrvatski sabor, Vladu RH, predsjednika RH i Europski parlament;
6. predlaže Nacionalnom vijeću pravilnike o članstvu, radu Statutarnog vijeća i sudova časti, financijskom poslovanju stranke, radu Nadzornih odbora, kandidiranju i izborima te Etički kodeks;
7. predlaže Nacionalnom vijeću odluke o predizbornim i poslijeizbornim koalicijama na nacionalnoj razini;
8. predlaže Nacionalnom vijeću udruživanje i učlanjivanje stranke u domaće i međunarodne organizacije i asocijacije;
9. bira tri člana Programskog vijeća stranke iz redova Predsjedništva;
10. na prijedlog Programskog vijeća donosi odluke o osnivanju tematskih odbora;
11. donosi odluke o osnivanju drugih tijela u skladu sa Statutom;
12. donosi odluku o raspuštanju županijskih organizacija i podružnica i imenovanju povjerenika;
13. predlaže Nacionalnom vijeću akte o kojima raspravlja i odlučuje Konvencija;
14. predlaže Nacionalnom vijeću izborni program stranke;
15. na prijedlog predsjednika imenuje glasnogovornika GLAS-a;
16. imenuje središnji izborni stožer GLAS-a;
17. odlučuje o promijeni adrese stranke;
18. brine se za materijalno i financijsko poslovanje i potrebe stranke te upravlja imovinom stranke i odgovara za njezino korištenje;
19. predlaže Nacionalnom vijeću financijski plan, visinu članarine i završni račun stranke;
20. donosi poslovnik o radu.

Nacionalno vijeće

Članak 26.

(1) Nacionalno vijeće GLAS-a je najviše političko tijelo stranke između zasjedanja Konvencije.
(2) Nacionalno vijeće konstituira se najkasnije 90 dana od dana održavanja izborne Konvencije.
(3) Konstituirajuću sjednicu Nacionalnog vijeća saziva predsjednik GLAS-a i njome predsjeda do izbora predsjednika Nacionalnog vijeća.

Članak 27.

(1) Nacionalno vijeće GLASA-a čine:
1. članovi Predsjedništva GLAS-a;
2. predsjednik Nadzornog odbora;
3. predsjednik Statutarnog vijeća;
4. članovi Programskog vijeća koji su članovi GLAS-a;
5. saborski zastupnici i članovi Vlade Republike Hrvatske iz redova GLAS-a;
6. zastupnici u Europskom parlamentu iz redova GLAS-a;
7. predsjednici županijskih organizacija;
8. po jedan (1) izabrani predstavnik županijskih organizacija.
(2) Do izbora predsjednika županijskih organizacija njih u Nacionalnom vijeću punopravno zamjenjuju imenovani županijski povjerenici stranke.

Članak 28.

(1) Nacionalno vijeće zasjeda redovito, a najmanje jednom u četiri (4) mjeseca.
(2) Sjednica Nacionalnog vijeća može se održati ako je prisutna većina članova, a pravovaljane odluke Nacionalno vijeće donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
(3) Sjednice Nacionalnog vijeća GLAS-a saziva predsjednik Nacionalnog vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik Nacionalnog vijeća kojeg on ovlasti.
(4) Predsjednik Nacionalnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na prijedlog Predsjedništva GLAS-a ili najmanje 1/5 (jedne petine) članova Nacionalnog vijeća, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(5) Ukoliko predsjednik Nacionalnog vijeća ne sazove sjednicu u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, predsjednik GLAS-a saziva sjednicu Nacionalnog vijeća bez odgode.

Članak 29.

Nacionalno vijeće GLAS-a:
1. brine o provedbi odluka Konvencije;
2. na prijedlog predsjednika stranke bira i razrješuje glavnog tajnika i međunarodnog tajnika stranke;
3. među sobom bira predsjednika i dva potpredsjednika Nacionalnog vijeća;
4. odlučuje o kandidatima stranke za Hrvatski sabor, Vladu RH, predsjednika RH i Europski parlament;
5. jednom godišnje raspravlja i usvaja izvješće o radu Kluba zastupnika GLAS-a u Hrvatskom saboru;
6. donosi pravilnike o članstvu, o radu Statutarnog vijeća i sudova časti, o financijskom poslovanju stranke, o kandidiranju i izborima, nagradama i priznanjima te Etički kodeks;
7. predlaže poslovnik o radu Konvencije;
8. utvrđuje kandidate za izbor u tijela stranke koje bira Konvencija;
9. raspravlja o svim političkim pitanjima između zasjedanja Konvencije stranke;
10. na prijedlog Predsjedništva donosi izborni program stranke;
11. analizira rezultate izbora;
12. na prijedlog Predsjedništva odlučuje o predizbornim i poslijeizbornim koalicijama na nacionalnoj razini;
13. na prijedlog Predsjedništva odlučuje o udruživanju i učlanjivanju stranke u domaće i međunarodne organizacije i asocijacije;
14. donosi odluku o sazivanju Konvencije stranke;
15. imenuje odbore i druga stručna tijela po potrebi;
16. donosi poslovnik o radu Nacionalnog vijeća;
17. predlaže akte o kojima odlučuje Konvencija;
18. na prijedlog Predsjedništva donosi financijski plan i usvaja zaključni račun stranke te odlučuje o visini godišnje članarine;
19. odlučuje i o drugim pitanjima sukladno Statutu koja nisu stavljena u nadležnost drugih tijela stranke.

Članak 30.

(1) Iznimno, u slučaju potrebe, na prijedlog Predsjedništva GLAS-a, Nacionalno vijeće može donositi odluke sa statutarnom snagom.
(2) Odluke iz stavka 1. ne mogu se odnositi na:
1. izbor predsjednika GLAS-a, odnosno na promjene osoba ovlaštenih za zastupanje GLAS-a;
2. opoziv članova stranačkih tijela izabranih na Konvenciji;
3. pravila o sastavu i sazivanju Konvencije GLAS-a;
4. uskraćivanje Statutom zajamčena prava članova GLAS-a.
(3) Odluke iz stavka 1. ovoga članka donose se dvotrećinskom većinom prisutnih, ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnoga broja članova Nacionalnog vijeća.
(4) Odluke iz stavka 1. ovog članka podnose se na potvrdu Konvenciji stranke, na njenoj prvoj sljedećoj sjednici.

Programsko vijeće

Članak 31.

(1) Programsko vijeće raspravlja i osmišljava programe i politike stranke te na temelju programskih smjernica donesenih na Konvenciji razrađuje javne politike i konkretne projekte, kao i načine njihove provedbe.
(2) Prijedloge iz stavka 1. Programsko vijeće podnosi Predsjedništvu.

Članak 32.

(1) Programsko vijeće ima do 15 članova.
(2) Članove i predsjednika Programskog vijeća na prijedlog Predsjedništva bira Nacionalno vijeće.
(3) Tri člana Programskog vijeća biraju se iz redova Predsjedništva stranke.
(4) Jedan član Programskog vijeća bira se iz redova zastupnika u Hrvatskom saboru ukoliko ih ima.
(5) Jedan član Programskog vijeća bira se iz redova članova Vlade RH iz redova stranke ukoliko ih ima.
(6) Za člana Programskog vijeća može biti izabrana i osoba koja nije član stranke.
(7) Programsko vijeće donosi Poslovnik o radu.
(8) Sjednice Programskog vijeća saziva Predsjednik Programskog vijeća.
(9) Programsko vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.
(10) Programsko vijeće može odlučivati ako je prisutna većina članova, a a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Tematski odbori

Članak 33.

(1) Na prijedlog Programskog vijeća Predsjedništvo stranke osniva tematske odbore i imenuje i razrješava koordinatore tematskih odbora iz redova članova Programskog vijeća.
(2) Članovima tematskog odbora mogu biti pored članova stranke i druge nestranačke osobe, odnosno organizacije.
(3) Članove Tematskog odbora na prijedlog koordinatora imenuje Programsko vijeće.
(4) Odlukom o osnivanju tematskog odbora propisuje se broj članova, način rada i djelokrug tematskog odbora.
(5) Sjednice tematskog odbora saziva koordinator tematskog odbora.

Nadzorni odbor

Članak 34.

(1) Nadzorni odbor GLAS-a ima pravo i dužnost nadzirati zakonitost i statutarnost rada te materijalno-financijsko poslovanje tijela GLAS-a.
(2) Rad Nadzornog odbora GLASA temelji se na Pravilniku o radu Nadzornih odbora GLAS-a.
(3) Nadzorni odbor GLAS-a ima 5 članova koje bira Konvencija GLAS-a.
(4) Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora GLAS-a saziva predsjednik GLAS-a.
(5) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora njegovi članovi između sebe biraju predsjednika i donose Poslovnik o radu Nadzornog odbora.
(6) Nadzorni odbor GLAS-a za svoj rad odgovara Konvenciji stranke.

Članak 35.

(1) Nadzorni odbor može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna većina članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
(2) Izvještaji financijsko-materijalne prirode koji se podnose nekom nadležnom tijelu trebaju biti popraćeni komentarom Nadzornog odbora.

Članak 36.

U slučaju da Nadzorni odbor uoči nepravilnosti u radu pojedinog tijela Stranke, o navedenome će bez odgode, u pisanom obliku, izvijestiti Predsjedništvo GLAS-a i pozvati nadležno tijelo GLAS-a da u što kraćem roku ispravi uočene nepravilnosti.

Statutarno vijeće
Članak 37.

(1) Statutarno vijeće je stalno tijelo stranke koje je ovlašteno tumačiti te donositi prijedloge izmjena Statuta GLAS-a te odlučivati o žalbama protiv odluka sudova časti županijske organizacije.
(2) Statutarno vijeće ima 5 članova koje bira Konvencija GLAS-a.
(3) Statutarno vijeće djeluje na temelju Pravilnika o radu Statutarnog vijeća i sudova časti i Etičkog kodeksa, koje donosi Nacionalno vijeće GLAS-a.
(4) Konstituirajuću sjednicu Statutarnog vijeća saziva predsjednik GLAS-a.
(5) Članovi Statutarnog vijeća između sebe biraju predsjednika i donose Poslovnik o svojem radu kojim detaljno uređuju svoje djelovanje.
(6) Statutarno vijeće može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna većina članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 38.

(1) Statutarno vijeće izrađuje nacrt Statuta, odnosno nacrte izmjena i/ili dopuna Statuta, utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i na zahtjev daje izvorno tumačenje odredbi Statuta koje je obvezujuće za sve članove GLAS-a.
(2) Odluku Statutarnog vijeća kojom se izvorno tumači odredba Statuta potvrđuje Nacionalno vijeće na prvoj slijedećoj sjednici. Odluka Nacionalnog vijeća je konačna.
(3) Zahtjev za autentično tumačenje mogu podnijeti predsjedništvo podružnice, predsjedništvo županijske organizacije i Predsjedništvo GLAS-a te članovi GLAS-a protiv kojih se vodi postupak pred sudom časti.
(4) Statutarno vijeće donosi ocjenu usklađenosti svih poslovnika i pravilnika sa Statutom, na pisani zahtjev bilo kojeg člana GLAS-a.
(5) Kada donosi odluke u svojstvu stranačkoga suda časti drugog stupnja Statutarno vijeće vodi se načelima pravičnosti, demokratičnosti i inkluzivnosti te je ovlašteno potvrditi, preinačiti ili ukinuti odluku suda prvog stupnja.

Članak 39.

(1) O prijedlogu Statuta ili njegovih izmjena i dopuna na odgovarajući način se organizira unutarstranačka javna rasprava.
(2) Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave upućuju se Statutarnom vijeću koje utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Predsjedništvu GLAS-a.

Glavni tajnik

Članak 40.

(1) Glavnog tajnika GLAS-a bira Nacionalno vijeće na prijedlog predsjednika GLAS-a na mandat od četiri (4) godine.
(2) Glavni tajnik GLAS-a za svoj rad odgovara Predsjedništvu, Nacionalnom vijeću i predsjedniku GLAS-a.

Članak 41.

Ovlasti glavnog tajnika stranke:
1. brine se o organizaciji i koordinaciji tijela GLAS-a;
2. brine se o poboljšanju i unapređenju unutarnje organizacije i komunikacije u stranci;
3. odgovoran je za izvršenje odluka Predsjedništva, predsjednika, Nacionalnog vijeća i Nadzornog odbora;
4. brine se o radu Tajništva i po tom pitanju odgovara Predsjedništvu;
5. sudjeluje u radu i pripremi svih središnjih tijela stranke omogućavajući im organizacijske; tehničke i materijalne uvjete za njihov rad;
6. bavi se materijalno-financijskim poslovanjem stranke;
7. obavlja druge poslove u suglasnosti sa Statutom i odlukama viših tijela GLAS-a.

Tajništvo

Članak 42.

(1) Tajništvo GLAS-a je stručno-operativno tijelo stranke koje brine o operativnom funkcioniranju stranke, vodi službenu evidenciju članova stranke i izrađuje stranačke iskaznice.
(2) Radom tajništva rukovodi glavni tajnik stranke. Za svoj rad tajništvo odgovara Predsjedništvu i predsjedniku stranke.
Članak 43.

(1) Odluku o organizacijskom ustroju i broju članova tajništva, kao i o području njihova rada, na prijedlog glavnog tajnika donosi Predsjedništvo Stranke.
(2) Članovi tajništva mogu dužnost obavljati profesionalno, o čemu na prijedlog glavnog tajnika odluku donosi Predsjedništvo.

Županijska organizacija

Članak 44.

(1) Županijska organizacija GLAS-a osniva se na području županije, u skladu s administrativno-teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske.
(2) Gradska organizacija grada Zagreba ima status županijske organizacije.
(3) Županijsku organizaciju čine podružnice na području županije.

Članak 45.

(1) Tijela županijske organizacije su:
1. Vijeće županijske organizacije;
2. predsjednik županijske organizacije;
3. Predsjedništvo županijske organizacije;
4. Nadzorni odbor županijske organizacije;
5. Sud časti županijske organizacije.
(2) Županijska organizacija može, u skladu sa Statutom, osnivati i druga tijela i odbore na svom području.

Vijeće županijske organizacije

Članak 46.

(1) Vijeće županijske organizacije je najviše političko tijelo županijske organizacije.
(2) Vijeće županijske organizacije sastaje se redovito, najmanje jednom godišnje.
(3) Sjednica Vijeća županijske organizacije može biti izborna, izvještajno-programska ili izvanredna.
(4) Izborna sjednica održava se najmanje jednom u (četiri) 4 godine, u pravilu 5 (pet) mjeseci nakon objave službenih rezultata izbora za predstavničko tijelo županije.
(5) Sjednicu saziva i njome predsjedava predsjednik županijske organizacije.
(6) Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća županijske organizacije na zahtjev najmanje 1/4 podružnica s područja županije, odnosno na zahtjev 1/5 članova Vijeća.
(7) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u Statutom propisanom roku, saziva ju na prvoj idućoj sjednici Predsjedništvo GLAS-a.

Članak 47.

Vijeće županijske organizacije čine:
1. članovi predsjedništva županijske organizacije;
2. predsjednik nadzornog odbora županijske organizacije;
3. predsjednici podružnica ili povjerenici s područja županije;
4. po jedan predstavnik svake podružnice s područja županije;
5. članovi središnjih tijela GLAS-a s područja županije (osim Konvencije);
6. općinski načelnici, gradonačelnici i njihovi zamjenici te zamjenici župana iz redova GLAS-a;
7. vijećnici u županijskim skupštinama, općinskim i gradskim vijećima te vijećima gradskih četvrti grada Zagreba.

Članak 48.

(1) Vijeće županijske organizacije:
1. raspravlja o svim političkim i organizacijskim pitanjima važnima za stranku na području županije;
2. utvrđuje ciljeve rada županijske organizacije i podružnica;
3. brine o provođenju programa stranke;
4. raspravlja i usvaja izvješća o radu predsjednika, predsjedništva i nadzornog odbora županijske organizacije;
5. bira predsjednika i dva (2) potpredsjednika županijske organizacije, koji su ujedno i predsjednik i potpredsjednici Predsjedništva županijske organizacije;
6. bira tri (3) člana Predsjedništva županijske organizacije;
7. bira članove Nadzornog odbora županijske organizacije;
8. bira predstavnika županijske organizacije u Nacionalno vijeće GLAS-a;
9. na prijedlog predsjednika županijske organizacije bira tajnika županijske organizacije;
10. donosi odluku o osnivanju drugih tijela ili odbora županijske organizacije;
11. donosi Poslovnik o radu;
12. obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela stranke.
(2) Vijeće županijske organizacije može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna većina članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Predsjednik Županijske organizacije

Članak 49.

(1) Predsjednika županijske organizacije bira Vijeće županijske organizacije na mandat od četiri (4) godine.
(2) Predsjednik županijske organizacije:
1. predstavlja Županijsku organizaciju;
2. saziva i vodi sjednice Predsjedništva županijske organizacije;
3. predlaže Predsjedništvu kooptiranje članova Predsjedništva;
4. koordinira radom županijske organizacije i njezinih tijela;
5. potiče javno, političko i organizacijsko djelovanje Županijske organizacije, Podružnica i svih članova;
6. odgovara za financijsko i materijalno poslovanje Županijske organizacije, u skladu sa Statutom i pravilnicima;
7. Obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela stranke.

Potpredsjednici županijske organizacije

Članak 50.

(1) Županijska organizacija ima dva potpredsjednika koje bira Vijeće županijske organizacije na razdoblje od četiri (4) godine.
(2) Potpredsjednici mogu biti zaduženi za određene segmente političkog ili organizacijskog djelovanja županijske organizacije.
(3) Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika županijske organizacije po njegovom ovlaštenju.
(4) U slučaju da predsjednik nije u mogućnosti donijeti odluku o tome tko će ga zamjenjivati o tome će odluku donijeti Predsjedništvo županijske organizacije.
(5) U slučaju da predsjedniku prestane mandat, ovlašteni potpredsjednik je dužan u roku od najviše 60 dana sazvati izbornu sjednicu Vijeća županijske organizacije.

Predsjedništvo županijske organizacije

Članak 51.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije je izvršno-političko tijelo županijske organizacije.
(2) Predsjedništvo županijske organizacije ima do 13 članova.

Članak 52.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije čine:
1. predsjednik;
2. dva potpredsjednika;
3. tajnik;
4. župan ili njegov zamjenik, ako su iz redova GLAS-a;
5. predsjednik Kluba zastupnika u predstavničkom tijelu županije ili jedan od vijećnika Županijske skupštine;
6. predsjednik GLAS-a Mladih županijske organizacije;
7. 3 člana birana na Vijeću županijske organizacije;
(2) Predsjedništvo županijske organizacije ovlašteno je u svoje redove, na prijedlog predsjednika, kooptirati nove članove do maksimalnog broja propisanog u članku 51. stavku 2. Statuta.
(3) Kooptirani članovi Predsjedništva ne mogu zamijeniti članove navedene u stavku 1. ovog članka.
(4) Odluku o kooptiranju novih članova Predsjedništva potvrđuje Vijeće županijske organizacije na prvoj idućoj sjednici.

Članak 53.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije zasjeda redovito, a najmanje jednom mjesečno.
(2) Sjednice Predsjedništva saziva i predsjeda im predsjednik županijske organizacije.
(3) Sjednica Predsjedništva može se održati ako je na sjednici prisutna većina članova, a pravovaljane odluke Predsjedništvo donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 54.

Predsjedništvo Županijske organizacije:
1. upravlja županijskom organizacijom između dvije sjednice Vijeća županijske organizacije;
2. politički, programski i organizacijski vodi rad županijske organizacije;
3. brine o provedbi programa i odluka stranke u svojoj županiji, gradovima i općinama;
4. donosi političke prijedloge i stavove;
5. koordinira rad podružnica;
6. potiče rad i organiziranje članova;
7. predlaže kandidate županijske organizacije za Hrvatski Sabor, Vladu RH i Europski parlament;
8. bira kandidate za župane i njihove zamjenike te članove predstavničkog tijela županije;
9. odlučuje o koalicijama na razini županije;
10. bira blagajnika Županijske organizacije;
11. ima pravo izabrati glasnogovornika županijske organizacije;
12. donosi poslovnik o radu;
13. obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela stranke

Prošireno predsjedništvo

Članak 55.

(1) Radi usklađivanja i usmjeravanja rada podružnica predsjednik županijske organizacije ovlašten je sazvati sjednicu Proširenog predsjedništva koje čine članovi Predsjedništva županijske organizacije i predsjednici podružnica s područja županijske organizacije.
(2) Sjednice Proširenog predsjedništva sazivaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri (3) mjeseca.
(3) Prošireno predsjedništvo može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna većina članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Nadzorni odbor županijske organizacije

Članak 56.

(1) Nadzorni odbor županijske organizacije ima pravo i dužnost nadzirati zakonitost i statutarnost te materijalno-financijsko poslovanje tijela županijske organizacije.
(2) Rad Nadzornog odbora županijske organizacije temelji se na Pravilniku o radu Nadzornih odbora GLAS-a.
(3) Nadzorni odbor županijske organizacije ima tri (3) člana koje bira Vijeće županijske organizacije.
(4) Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora županijske organizacije saziva predsjednik županijske organizacije.
(5) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora njegovi članovi između sebe biraju predsjednika.
(6) Nadzorni odbor županijske organizacije može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna većina članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
(7) Nadzorni odbor županijske organizacije podnosi izvješće Vijeću županijske organizacije.

Sud časti županijske organizacije

Članak 57.

(1) Sud časti osniva se na razini županijske organizacije, a sastoji se od tri (3) člana koje bira Vijeće županijske organizacije.
(2) Sud časti odlučuje o pravima i obvezama članova u prvom stupnju, vodeći se pri tome načelima pravičnosti, demokratičnosti i inkluzivnosti.
(3) Sud časti djeluje na temelju Pravilnika o radu Statutarnog vijeća i sudova časti i Etičkog kodeksa koje donosi Nacionalno vijeće GLAS-a.
(4) Sud časti može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna većina članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
(5) Članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika.

Podružnica

Članak 58.

(1) Podružnica GLAS-a osniva se na području općine ili grada, u skladu s administrativno-teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske. U gradu Zagrebu podružnice se osnivaju za područje gradske četvrti.
(2) Za osnivanje podružnice GLAS-a nužno je 10 (deset) članova GLAS-a.

Članak 59.

(1) Tijela Podružnice su:
1. Vijeće podružnice
2. predsjednik podružnice
3. Predsjedništvo podružnice
(2) Podružnica može, u skladu sa Statutom, osnivati i druga tijela i odbore na svom području.

Vijeće podružnice

Članak 60.

(1) Vijeće podružnice je najviše političko tijelo podružnice.
(2) Vijeće podružnice čine svi članovi podružnice.
(3) Vijeće podružnice sastaje se redovito, najmanje jednom godišnje.
(4) Sjednica Vijeća podružnice može biti izborna ili izvještajno-programska.
(5) Izborna sjednica održava se najmanje jednom u četiri (4) godine, u pravilu pet (5) mjeseci nakon objave službenih rezultata izbora za predstavničko tijelo općine, grada, odnosno gradske četvrti grada Zagreba
(6) Sjednicu saziva i njome predsjedava predsjednik podružnice.
(7) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća podružnice na zahtjev najmanje 1/5 članova podružnice.
(8) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u Statutom propisanom roku, saziva ju na prvoj idućoj sjednici Predsjedništvo županijske organizacije.

Članak 61.

(1) Vijeće podružnice:
1. raspravlja o svim političkim i organizacijskim pitanjima važnima za stranku na području općine, grada, odnosno gradske četvrti grada Zagreba;
2. utvrđuje ciljeve rada podružnice;
3. brine o provođenju programa stranke na području općine, grada, odnosno gradske četvrti grada Zagreba;
4. raspravlja i usvaja izvješća o radu predsjednika podružnice;
5. bira predsjednika i dva potpredsjednika podružnice, koji su ujedno i predsjednik i potpredsjednici Predsjedništva podružnice;
6. bira tri (3) člana predsjedništva podružnice;
7. na prijedlog predsjednika podružnice bira tajnika podružnice,
8. bira jednog (1) predstavnika podružnice u Konvenciju GLAS-a;
9. bira dva (2) člana u Vijeće Županijske organizacije;
10. donosi Poslovnik o radu;
11. obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela stranke.
(2) Vijeće podružnice može odlučivati neovisno o broju prisutnih članova pod uvjetom da su svi članovi Vijeća podružnice uredno pozvani na sjednicu.
(3) Vijeće podružnice pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Predsjednik podružnice

Članak 62.

(1) Predsjednika podružnice bira Vijeće podružnice na mandat od četiri (4) godine.
(2) Predsjednik podružnice GLAS-a:
1. predstavlja podružnicu i brine se za zakonitost rada podružnice;
2. saziva i vodi sjednice Predsjedništva podružnice;
3. predlaže Predsjedništvu kooptiranje članova Predsjedništva;
4. potiče javno, političko i organizacijsko djelovanje podružnice i svih članova;
5. odgovara za financijsko i materijalno poslovanje podružnice, u skladu sa Statutom i pravilnicima;
6. Obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela stranke.

Potpredsjednici podružnice

Članak 63.

(1) Podružnica ima dva (2) potpredsjednika koje bira Vijeće podružnice na razdoblje od četiri (4) godine.
(2) Potpredsjednici mogu biti zaduženi za određene segmente političkog ili organizacijskog djelovanja podružnice.
(3) Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika podružnice po njegovom ovlaštenju.
(4) U slučaju da predsjednik nije u mogućnosti donijeti odluku o tome tko će ga zamjenjivati o tome će odluku donijeti Predsjedništvo podružnice.
(5) U slučaju da predsjedniku prestane mandat, ovlašteni potpredsjednik je dužan u roku od najviše 60 sazvati izbornu sjednicu Vijeća podružnice.

Predsjedništvo podružnice

Članak 64.

(1) Predsjedništvo podružnice je izvršno-političko tijelo podružnice.
(2) Predsjedništvo podružnice ima do 13 članova.

Članak 65.

(1) Predsjedništvo podružnice čine:
1. predsjednik;
2. dva (2) potpredsjednika;
3. tajnik;
4. gradonačelnik općinski načelnik, odnosno predsjednik vijeća gradske četvrti ako su iz redova GLAS-a;
5. predsjednik kluba ili jedan od zastupnika u predstavničkom tijelu općine, grada ili vijeća gradske četvrti;
6. predsjednik GLAS-a Mladih podružnice;
7. tri (3) člana birana na Vijeću podružnice.
(2) Predsjedništvo podružnice ovlašteno je u svoje redove, na prijedlog predsjednika, kooptirati nove članove do maksimalnog broja propisanog u čl. 64. stavku 2. Statuta.
(3) Kooptirani članovi Predsjedništva ne mogu zamijeniti članove navedene u stavku 1. ovog članka.

Članak 66.

(1) Predsjedništvo podružnice zasjeda redovito, a najmanje jednom mjesečno.
(2) Sjednice Predsjedništva saziva i predsjeda im predsjednik podružnice.
(3) Predsjedništvo može odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna većina članova, a pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 67.

Predsjedništvo podružnice:
1. upravlja podružnicom između dvije sjednice Vijeća podružnice;
2. politički, programski i organizacijski vodi rad podružnice;
3. brine o provedbi programa i odluka stranke u svojim gradovima, općinama i gradskim četvrtima;
4. donosi političke prijedloge i stavove;
5. potiče rad i organiziranje članova;
6. nominira predsjedništvu županijske organizacije kandidate podružnice za Hrvatski Sabor, Vladu RH, Europski parlament;
7. bira kandidate za gradonačelnike, općinske načelnike i njihove zamjenike te članove predstavničkog tijela grada, odnosno općine te članove predstavničkih tijela mjesne samouprave;
8. odlučuje o koalicijama u svojoj jedinici lokalne samouprave te mjesne samouprave;
9. donosi odluku o osnivanju drugih tijela ili odbora podružnice;
10. bira blagajnika podružnice;
11. donosi poslovnik o radu;
12. obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela stranke.

INTERESNI OBLICI ORGANIZIRANJA

Klub zastupnika
Članak 68.

(1) Zastupnici GLAS-a izabrani u Hrvatski sabor, odnosno vijećnici u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave formiraju Klub zastupnika GLAS-a, ukoliko je to moguće.
(2) Ukoliko nije moguće formirati Klub zastupnika GLAS-a, izabrani zastupnici, odnosno vijećnici GLAS-a nastojat će formirati klub zastupnika s programski srodnom političkom strankom ili nezavisnim zastupnicima
(3) Članovi kluba zastupnika GLAS-a između sebe biraju predsjednika Kluba zastupnika.

GLAS Mladih

Članak 69.

(1) GLAS Mladih je zasebna organizacijska cjelina koja okuplja osobe mlađe od 30 godina i promiče interese mladih u društvu.
(2) Članom GLAS-a Mladih može postati osoba koja potpiše pristupnicu za članstvo u GLAS-u Mladih.

Članak 70.

(1) GLAS Mladih može se osnovati na razini:
1. središnjice Stranke;
2. županijskih organizacija;
3. podružnica.
(2) Odluku o osnivanju GLAS-a Mladih donosi nadležno izvršno tijelo GLAS-a, sukladno razini teritorijalne organizacije GLAS-a za koju se odluka donosi.
(3) Predsjedništvo GLAS-a donosi odluku o osnivanju Incijativnog odbora GLAS-a Mladih, koji će pripremiti Osnivačku konvenciju GLAS-a Mladih.
(4) Konvencija GLAS-a Mladih donosi pravilnik djelovanju GLAS-a Mladih, koji mora biti usklađen s ovim Statutom.
(5) Odluku o usklađenosti sa Statutom donosi Statutarno vijeće GLAS-a.

Povjerenik
Članak 71.
(1) U jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u kojima ne postoje ustrojstveni oblici GLAS-a, ili su oni raspušteni, imenuje se povjerenik.
(2) Povjerenike imenuje Predsjedništvo GLAS-a sa zadaćom uspostave ili obnove županijske organizacije odnosno podružnice te aktivacije postojećih članova GLAS-a.
(3) Postupak osnivanja županijskih organizacija i podružnica bit će reguliran posebnim odlukama Predsjedništva. 

Članak 72.
(1) Povjerenik je dužan uspostaviti ili obnoviti županijsku organizaciju, odnosno podružnicu u što kraćemu roku, a najdulje u roku od šest (6) mjeseci od dana imenovanja. Ukoliko povjerenik ne izvrši svoju dužnost u tom roku, Predsjedništvo stranke može mu produljiti rok na još šest (6) mjeseci ili izabrati novog Povjerenika.
(2) Sva tijela GLAS-a pružit će povjereniku svu potrebnu pomoć u radu, u skladu sa svojim mogućnostima i objektivnim okolnostima.

FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 73.
(1) GLAS se financira prihodima od članarine, dobrovoljnih priloga (donacija), izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih aktivnosti, imovine u svojem vlasništvu te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.
(2) GLAS se može financirati i iz sredstava državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima Zakonom.

Članak 74.
(1) Financijsko poslovanje GLAS-a detaljno se uređuje Pravilnikom o financijskom poslovanju kojeg na prijedlog Predsjedništva donosi Nacionalno vijeće.
(2) Odluku o visini i kategorijama članarine donosi Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva.

Članak 75.
Predsjednici županijskih organizacija i podružnica odgovorni su za prikupljanje članarina i sve ostale financijske obaveze, u skladu sa Statutom, pravilnicima i Zakonima Republike Hrvatske

Članak 76.
U slučaju prestanka rada GLAS-a, sva imovina stranke pripast će Zakladi Ana Rukavina.

KANDIDIRANJE I IZBORI
Članak 77.
(1) Svaki član GLAS-a može birati i biti biran u tijela stranke na svim razinama, sukladno odredbama Statuta i pravilnika.
(2) Sva tijela GLAS-a biraju se na razdoblje od četiri (4) godine.
(3) Članovi tijela GLAS-a biraju se u skladu s Pravilnikom o kandidiranju i izborima koje donosi Nacionalno vijeće.
(4) Ukoliko Statutom nije drugačije propisano, članove tijela GLAS-a razrješuje tijelo stranke koje ih je izabralo.

Članak 78.
(1) Za tijela GLAS-a u koja se bira samo jedan član, izabran je onaj koji je dobio natpolovičnu većinu svih glasova
(2) Za tijela GLAS-a u koja se bira više članova, izabrani su članovi redoslijedom broja dobivenih glasova.

Članak 79.
Postupak kandidiranja, izbora i zamjene izabranih članova kojima iz bilo kojeg razloga prestane dužnost prije kraja mandata, detaljno se uređuje Pravilnikom o kandidiranju i izborima.

AKTI STRANKE
Članak 80.
(1) Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje ustroj i rad GLAS-a.
(2) Sva kolektivna tijela ustrojstvenih oblika GLAS-a donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

Članak 81.
(1) Tijela GLAS-a donose, u skladu sa svojim ovlastima, odluke, zaključke i naputke.
(2) Odlukom se na opći način uređuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta. Zaključkom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti tijela GLAS-a, a naputkom način postupanja tijela GLAS-a u određenim situacijama.

Članak 82.
(1) Statut te izmjene i dopune Statuta objavljuju se na internetskim stranicama GLAS-a ili na drugi odgovarajući način.
(2) Odluke, zaključci i naputci tijela GLAS-a objavljuju se u izvješćima tijela ili na drugi odgovarajući način.
(3) Obveza je GLAS-a sve donesene akte učiniti na odgovarajući način dostupnima svim svojim članovima.
(4) Riječi i pojmovni sklopovi iz ovog Statuta i drugih akata stranke koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 83.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Osnivačkoj konvenciji GLAS-a.
(2) Nakon upisa u Registar političkih stranaka Statut će biti objavljen u „Narodnim novinama“.

Predsjednica GLAS-a
________________________ Anka Mrak Taritaš